Εργατική Νομοθεσία και Νόμος 4611/2019

Νόμος 4611/2019

Τα Άρθρα του Νόμου 4611 όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Α’ 73/17.05.2019 και Α’ 75/22-05-2019 και αφορούν την υποχρεωτική παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας απο την εργοδοσία, την αποζημίωση χρήσης και συντήρησης για το ιδιόκτητο δίκυκλο καθώς και άλλες διατάξεις.
 

Άρθρο 55

Καταχώριση οχηµάτων για τη µεταφορά και διανοµή προϊόντων και αντικειµένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν µοτοποδήλατο ή µοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), για τη µεταφορά ή διανοµή προϊόντων και αντικειµένων, ο εργοδότης αναγγέλλει στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2.

Άρθρο 56

Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανοµή και µεταφορά προϊόντων και αντικειµένων

1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν µοτοποδήλατο ή µοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), ιδιοκτησίας, νοµής ή κατοχής του εργοδότη, για τη µεταφορά ή διανοµή προϊόντων και αντικειµένων, ο εργοδότης λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε τα οχήµατα να είναι κατάλληλα προσαρµοσµένα και συντηρηµένα προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία τους.

2. Ο εργοδότης εφοδιάζει µε τον κατάλληλο εξοπλισµό προστασίας τους εργαζόµενους που χρησιµοποιούν µοτοποδήλατο ή µοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νοµής ή κατοχής δικής του ή των εργαζοµένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη µεταφορά ή διανοµή προϊόντων και αντικειµένων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4, ως κατάλληλος εξοπλισµός προστασίας ορίζεται το προστατευτικό κράνος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη του µοτοποδηλάτου ή της µοτοσυκλέτας, αδιάβροχη προστασία, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο.

3. Ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, ώστε οι εργαζόµενοι να έχουν στην διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες και, όταν απαιτείται, γραπτές οδηγίες χρήσης σχετικά µε τον εξοπλισµό προστασίας της παραγράφου 2. Οι πληροφορίες και γραπτές οδηγίες πρέπει να είναι διαθέσιµες µέσα στην επιχείρηση ή εγκατάσταση και να είναι κατανοητές για τους ενδιαφερόµενους εργαζόµενους.

4. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα πιστοποιητικά και τα προβλεπόµενα λοιπά έγγραφα που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης, σχετικά µε την ορθή συντήρηση των οχηµάτων της παραγράφου 1, το είδος και οι προδιαγραφές του εξοπλισµού προστασίας της παραγράφου 2, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσαρτώµενου αποθηκευτικού χώρου στα οχήµατα της παραγράφου 1, ο φορέας πιστοποίησης της ευστάθειας του οχήµατος, η πρότυπη γραπτή εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου για τις δραστηριότητες της παραγράφου 1 και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

5. Τα προβλεπόµενα στο παρόν µέτρα για την ασφάλεια και την υγεία σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονοµική επιβάρυνση των εργαζοµένων αλλά επβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.

6. Αρµόδια όργανα για την εφαρµογή των παραγράφων1 έως 5 είναι οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ. Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5, επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

7. Όταν οι εργαζόµενοι της παραγράφου 1 χρησιµοποιούν µοτοποδηλάτο ή µοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νοµής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθετη µηνιαία αποζηµίωση χρήσης και συντήρησης του οχήµατος που ισούται τουλάχιστον µε το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόµιµου κατώτατου µηνιαίου µισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση µερικής απασχόλησης. Η αποζηµίωση δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Η αποζηµίωση καταβάλλεται από τους εργοδότες µέσω λογαριασµού πληρωµών, αποδίδεται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών στους λογαριασµούς των εργαζοµένων και αποτυπώνεται διακριτά στα χορηγούµενα εκκαθαριστικά σηµειώµατα αποδοχών.

8. Αρµόδια όργανα για την εφαρµογή της παραγράφου 7 είναι οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ. Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 7 επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν. 3996/2011.

18 Ιουνίου, 2019
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Πως λειτουργεί η Συνέλευση Βάσης Εργαζόμενων Οδηγών Δικύκλου, τι είδους συνδικαλισμό προωθεί και ποιές είναι οι διαφορές της από τα παραδοσιακά σωματεία;

Οι διαδικασίες μας είναι αμεσοδημοκρατικές και δεν προωθούμε ούτε ιεραρχίες ούτε κάθετες ιεραρχικές δομές. Πιστεύουμε και αναδεικνύουμε τις ικανότητες κάθε συναδέλφου και δεν αναγνωρίζουμε πεφωτισμένους ηγέτες και πρωτοπορίες. Διαβάστε αναλυτικά εδώ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τρόποι επικοινωνίας με το σωματείο

Διεύθυνση: Σπύρου Τρικούπη 56, Τ.Κ. 114 73, Aθήνα
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 6946747244

Πότε βρισκόμαστε:

Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα διεξάγονται προπαρασκευαστικές συζητήσεις όπου σκιαγραφούμε διαθέσεις και καταθέτουμε ιδέες, προτάσεις και στρατηγικές προς συζήτηση.
Οι τακτικές μας συνελεύσεις γίνονται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα στις 6. Κάθε Τρίτη το σωματείο παραμένει ανοιχτό από τις 6 μέχρι τις 8, για να γνωριστούμε με νέους συναδέλφους.

INTERNATIONAL STRUGGLES

A selection of texts, material, analysis in other languages:

ALL languages HERE or select a language: EN | IT | PT | DE | ES